Selecteer de taal

TOEPASSINGSGEBIED

Art. 1. Deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de gebruiker van de diensten van de Fietsbieb.

Art. 2. De Fietsbieb behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

CREATIE VAN EEN ACCOUNT

Art.3. De creatie van een account gebeurt online via de website, tenzij anders vermeld.

Art.4. Na creatie van een account ontvangt u een bevestigingsmail.

Art.5. Bij ontvangst van de bevestigingsmail dient u zich aan te bieden bij een lokale Fietsbieb voor het lidmaatschap en het ontlenen van een fiets.

LIDMAATSCHAP

Art. 6. Inschrijving op een lidmaatschap gebeurt in een lokale Fietsbieb , tenzij anders vermeld.
Het lidmaatschap is geldig voor één jaar, vanaf de betaling van de lidmaatschapsbijdrage in de lokale fietsbieb.
Bij vroegtijdige inlevering van de fiets heeft de gebruiker geen recht op een (gedeeltelijke) teruggave van de betaalde lidmaatschapsbijdrage

Art.7. Bij een lidmaatschap en de betaling van de lidmaatschapsbijdrage ontvangt u een bevestigingsmail.

Art. 8. Bij alle correspondentie is steeds de naam van het lid en het lidnummer vereist. Zo niet zal uw aanvraag niet behandeld worden.

Art.9. Door het intekenen op het lidmaatschap van de Fietsbieb verklaart de inschrijver zich akkoord met deze voorwaarden en met het Reglement.

BETALING

Art. 10. De lidmaatschapsbijdrage wordt door de Fietsbieb vermeld bij de inschrijving. De lidmaatschapsbijdrage kan steeds gewijzigd worden door de Fietsbieb, zonder voorafgaand bericht aan het lid. Zodra ingeschreven op een lidmaatschap, geldt het lidmaatschapsbijdrage dat van toepassing is op het ogenblik van de betaling.
De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de organen binnen de Fietsbieb en is van toepassing van 1 januari tot 31 december.
De manier van betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor een lidmaatschap wordt bepaald door de Fietsbieb en vermeld bij de inschrijving op het lidmaatschap.

Art. 11. Betalingen van de lidmaatschapsbijdrage dienen actueel voornamelijk te gebeuren via het aangeboden betaalplatform i.s.m betaalprovider Mollie.

Art. 12 Bij niet betaling van de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage op de datum van het betalingsverzoek, is het lid van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een intrest van 8 % pr jaar verschuldigd op het bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 8 % op dat bedrag, met een minimum van 25,00 euro.

Art. 13 De Fietsbieb behoudt zich het recht voor om bij niet – betaling door het lid nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten op voorwaarde dat hij het lid hiervan schriftelijk op de hoogte brengt.

INLEVERING VAN EEN FIETS

Art. 14 De fiets wordt ten laatste in de loop van de maand waarin het lidmaatschap van de Fietsbieb vervalt terug ingeleverd. Deze inlevering dient te geschieden in de Fietsbieb waar u lid bent. Bij het laattijdig inleveren van de fiets , wordt de gebruikersovereenkomst stilzwijgend verlengd voor één jaar en dient de gebruiker opnieuw een lidmaatschapsbijdrage voor één jaar te betalen.

PRIVACY – PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Art. 15. De Fietsbieb verbindt zich ertoe de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de hierop aansluitende Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

 EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Art. 16. Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de ligging van de lokale Fietsbieb. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door het lid en de Fietsbieb als enige bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Art. 25. Ieder geschil tussen het lid en de Fietsbieb wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

***